Personakt

X:161, XI:1169, XII:2937 Erik Andersson

Stämd:1646-12-03 Röshult, Älvsåker sn, (N 1)Lars Persen i Ögersboe och hans grdboe Mogens Bendsen ibm:, haffde med Hans Nielsen i Allefos och Henrich Biörns ibm ladet hidsteffne Erich Andersen i Röshult med sin grdboe Iffuer Bendsen sammesteds for de med it quernedam stemmer dend i Ögersboe for ner paa deris aallefiskerij som de giffr skat och land gilde aff.
Herimod mötte insteffnede Iffuer Bendsen i Röshollt och sagde at hand och sin grdboe Erich Anders will igien goeduilligen wdlegge huis de widere haffr stembt paa samme deris qrnedam Ögerboe aallefiskende tilfortrengsel end tilforn aff arrildstid haffr werrit, och loffuede med haand och mund ingen ijdermere forhindring derpaa at giöre i nogne maader effter denne dagh weder tilbörlig straff.
Huorefter de mand i Ögersboe bleff sted tingsuidne och erlig mand Markus Larsen i Walda som samme skatte aallefiskeries opbörsel wedkommr och tilhörer, deraff bleff meddelt gienpart efter hans begieringh.
 
Stämde:1647-02-25 Röshult, Älvsåker sn, (N 1)
Död:omkring 1660 Röshult, Älvsåker sn, 1)EVIIAAAG:15 sid 19

Äktenskap med X:162, XI:1170, XII:2938 N N

Vigsel:

Barn:
IX:81, X:585, XI:1469 Per Eriksson (~1622 - 1703)

Noteringar

Ättling(ar) ej med säkerhet fastställd(a).
Finns i arvsmål år 1647.


Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok