Personakt

VI:7 Bengt Wolter

Blev ca 63 år.

Född:omkring 1736
Bosatt:Erska, (P) 1)
Bosatt:Gunnebo, Fässberg, (O) 1)
Bosatt:Stralsund, Tyskland 1)Saknade betyg från Stralsund när han ville gifta sig i Fässberg.
Bosatt:1777 Gunnebo, Fässberg, (O) 2)Trädgårdsdräng
Bosatt:1780 Stohagen u. Gräfsnäs, Erska sn, (P) 2)
Bosatt:1783 Stohagen u. Gräfsnäs, Erska sn, (P) 2)Afflyttad
Bosatt:1784 Torp Skattegd, Erska sn, (P) 2)Torpare
Bosatt:1785 Torp Skattegd, Erska sn, (P) 2)Torpare
Bosatt:1786 Torp Skattegd, Erska sn, (P) 2)till Göteborg
Bosatt:1788 Hjälmeskulla, gathus, Tölö sn, (N) 2)
Bosatt:från 1789 Hjälmeskulla, Asslöv 9, Tölö sn, (N)(1) 3)
Bosatt:1791 Hjälmeskulla, gathus, Tölö sn, (N) 2)Ängevaktare
Död:1799-12-26 Hjälmeskulla, Tölö sn, (N) 4)

Äktenskap med VI:8 Caisa Höög (~1745 - 1831)

Vigsel:omkring 1780-hittar ej var ?

Barn:
V:4 Brita Caijsa Wolter (~1784 - 1839)
Samuel Wolter (1788 - 1870)
Daniel Erik Wolter (1790 - )
Adolph Wolter (1794 - )

Noteringar

Från Stralsund enl notering angående giftermål (saknade handlingar) i Fässberg
Barn enl. mtl i Erska: (saknas i kyrkoböckerna)
1780 1 barn
1782 2 barn
1784 3 barn
1785 inga barn, Barnen troligen döda 1784.

Se forskning av Bo Karlsson. BW inflyttad till Erska våren 1778.
Domböcker enl. forskning Bo Karlsson: (har fler mål i mapp Släktdokument)
Renoverad dombok. EVIIAABA: 2333: Bjärke häradsrätt, 17/111779, nr. 30
Kyrkjoherden Höglärde Herr Magister Lars Hvalström, anmäler efter företräde, at han hitstält
Trägårdsrnäst: Benedictus Wollert vid Gräfsnäs, på thet han måtte vid Hds Rätten, sig förklara
öfver thess föregifne ogifta stånd, såsom i orten okjändt, för thess afseende, at träda i ägtenskap med fåsteqvinnan Caisa Hök, med hvilken han redan aflat barn, och nu åstundar vigsel, hälst vice Pastoren Osbeck uti Fässbergs Församling, ther han nästförut vistats, anmärkt någre fel i språket uti thet Prästebevis, som han haft med sig från Stralsund at upvisa, och hvarigenom skall händt, at lysningen för bemälte Wollert och thess fästeqvinna, som skiedt en gång i Fässbergs Kyrka, sedermera kommit at afstandna. Och förmäler Wollert, jemte företeende af behörigt Pass från nämde Stad och thess husbondes therstädes Joh: August Ramstadts intygande om thess anständige upförande i tjenst hos honom, och äfven ogifta tillstånd, så vidaRamstadt vitterlj varit, at han, ogift, hördt til Nicolai Församling i Stralsund och ther brukat thet Högvördiga Sacramentet, men vid thess afresa åt Sverige förgjätit at begjära Prästebevis, hvarföre han, efter ankomsten hit, anlitat thess bekanta Landsman i Stralsund Borgaren Andersson at skaffa honom ett sådant bevis, hvilket b.~ efter undfåendet öfverlämnat åt Prästerskapet i Fässberg, yttrandes sig nu at om någre fel i språket theri influtit, är sådant icke thess skuld, medförer ingen fläck på thess upförande och må icke af stänga honom från thess upsåt at genom (sic)" fullborda thet ägtenskap som han till Caisa Hök utfäst och hvarunder han med henne barn afIat. Nämnden försäkrar thessutan at Wollert under halft annat års tid uppehållit sig här i Häradet under anständig och redelig lefnad. Och tå Hr. Magister Hvalström thetta Wollerts utlåtande lämnar utan påminnelse, så vida intet laglj hinder för
vigsel theraf skönjas, skall här öfver meddelas bemt. H. Magister utdrag af domboken.


Källor

1)Ingun Adolfsson
  
2)Mantalslängd
  
3)Husförhör
  
4)Kyrkobok, född, död el vigde