Personakt

Anders Göstasson

Nämdeman Åbo Fjällebo 2.

Mantalsskriven man:1638 Fjälebo, Älvsåker sn, (N) 1)
Stämd:1644-12 Fjälebo, Älvsåker sn, (N) 2)För att inte betalat igen ett lån som togs 1631.

Per Hellesen i Kolde ting fonget hersammested hafde med Mogens Andersen i Voxlöf och Torkel Gundesen paa Gärdet ladet hidkalde Anders Giöstasen i Fjälleboe for treduffue slette daller hand den 24 December 1631 laante aff Markus Laursen i Walda, som Peder Hellesen er goed fore. Och hande efter ofte maning och kraf icke haffr willet clarera. Fornde: Anders Giöstasen mötte icke at suara eller nogen paa hans wegne. Eftersom hand i tuersinde blef paa kombt eij heller nogen som foer hans lauglig forfall. Mogens Andersen blef forardnet tilldöme i denne sagh och tildömbte Anders Giöstasen bemelte 30 sldl och resterende rente at udlegge och betale inden 15 dage efter lougen eller nam och wardering i hans boe och goedsm huar det findes efter recessen.
 
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1645-06-12 Fjälebo, Älvsåker sn, (N) 2)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1645-06-19 Fjälebo, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1646 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1647 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1650 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1653 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1660 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Mantalsskriven man:1662 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 4)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1664 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1667 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1680 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1688 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, (N) 3)

Källor

1)B-A Wernerson
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)Jordebok
  
4)Mantalslängd Älvsåker 1662