Personakt

Anders Larsson

Åbo Hultabacka.

Stämd:1668-01-25 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 1)Han Adrian Trips fuldmegtige welt: .. haffde med kaldzman Olle Erichsen i Snogetorp och Anders Börgesen i Hultabacka ladet hid steffne Anders Larsen i Hultebacke mod wett: Landz dommers dom at paa höre, skog högge angaaende, och der fore til fundet at pligte efter ... punct efter Kongl placat det: den 15 Aug. 1666 och begierede Nambs dom. Mötte for:ne Anders Larsson och sagde at hand giörare will med sin gode hosbond forliges efter sin formage. Di bleff hand tilfundet at böde efter samma Kongl: Maytz: Nådig placat inden 15 dager efter lag och aeaehr. Da och stedes tingsvittne paa de öde gaardeparter paa han Trips godz 67 efter langden sambt tingswittne paa dend vanlige formilding efter jordrebning 67.
Item förste ting paa Anders Larsen i Hultebacke for den ege som for er kört, hand skall haffue igientaget som maenis och en anden tid skall widere forklaris och udföres. Kaldzmandene Olle Erichsen i Snogetorp och Anders Börgesen i Hultebacke. Mötte Anders larsen och förmente at det som hand haffuer bort laant, bör hand haffua igien, nar hand det behöffuede och will bevisa.
 
Tingsnotering:1668-06-11 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 1)Helle Persen i Fixholt ehr hidstembd med Anderas Torgiersen i Sevekolla och Olle Bendtsen i Kierra, efter Hans Rodes befallning, sin hiemmel att fram skaffa till den om tuistade Tyr
Da fremkom Mogens Larsens hustru i Valda Ingebor, som ehr vett, hoe Gerart Löienkrantz tiener och i hindes mands fravare, fuldkommelig hiem lede Hälldes Persen samme Tyr, Sampt indlagde hindes mandz hiemmels bref dat Vallda den 29 Marty 68 och de hafde samme Tyr i 10 åhr och Helle Persen hafuer haft den i 5 åhr
Och stod Anders Larsen i Hultabacka till vedermål och sagde, at hand laante Mogens Larsen Tyrn
Hustru Ingebor på Indlag suarede at de kiöbte dend aff hanom och rederlig betalat
Anders sagde det at bevisa, som ved bör.
 
Kaldzmand:1668-07-23 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 1)Item haffde Dirick Bex med kaldzmand Anders Larsen i Hultabacka och Anders Börgersen ibid. ladet hidsteffne Tore Mogensen i Fauröd for tuende åhrs skat hand rester med som ehr arbezpeng, gesteria och andet, efter jordbogen for 66 och 67. Nembl. 16 d:r 20 s. Och Joen Larsen i Axtrup lige saa, for samme åhr ehr 16 d:r 1 nd. Och begierde dom offuer denem, efter lagen. Sagen beroer til neste ting.
Stämd:1668-07-23 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 1)Helle Persen i Fixholt reigte tredie ting paa Anders Larsen i Holtebacka for den ege. Men Anders nu icke mötte at suara.
Stämd:1668-09-03 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 1)Helle Persen i Fixholt, hans fierde ting på Anders Larsen i Hultabacke, for en ega, hand haffuer taget we hiemmelt, aff den sö, och ehr stembt med Mogens Bentsen i Baltaröd och Niels Larsen paa Halden. Men hand icke mötte. Helle Persen bleff til dömbt sin syn och stade hannem til retta for sin skadas forsummelse heelle sommeren.
Mantalsskriven man:1669 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 2)
Mantalsskriven man:1670 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 3)
Mantalsskriven man:1671 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1672 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 5)
Mantalsskriven man:1673 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 6)
Mantalsskriven man:1674 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 7)
Mantalsskriven man:1675 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 8)
Mantalsskriven man:1676 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1677 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 10)
Mantalsskriven man:1678 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1679 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 12)
Mantalsskriven man:1681 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 13)
Mantalsskriven man:1682 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 14)
Mantalsskriven man:1683 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 15)
Mantalsskriven man:1684 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 16)
Mantalsskriven man:1685 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 17)
Mantalsskriven man:1686 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 18)
Mantalsskriven man:1687 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 19)
Mantalsskriven man:1688 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 20)
Mantalsskriven man:1689 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 21)
Mantalsskriven utgammal:1690 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 22)
Mantalsskriven utgammal:1691 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 23)

Sambo med


Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Mantalslängd Fjärås 1669
  
3)Mantalslängd Fjärås 1670
  
4)Mantalslängd Fjärås 1671
  
5)Mantalslängd Fjärås 1672
  
6)Mantalslängd Fjärås 1673
  
7)Mantalslängd Fjärås 1674
  
8)Mantalslängd Fjärås 1675
  
9)Mantalslängd Fjärås 1676
  
10)Mantalslängd Fjärås 1677
  
11)Mantalslängd Fjärås 1678
  
12)Mantalslängd Fjärås 1679
  
13)Mantalslängd Fjärås 1681
  
14)Mantalslängd Fjärås 1682
  
15)Mantalslängd Fjärås 1683
  
16)Mantalslängd Fjärås 1684
  
17)Mantalslängd Fjärås 1685
  
18)Mantalslängd Fjärås 1686
  
19)Mantalslängd Fjärås 1687
  
20)Mantalslängd Fjärås 1688
  
21)Mantalslängd Fjärås 1689
  
22)Mantalslängd Fjärås 1690
  
23)Mantalslängd Fjärås 1691