Personakt Antavla

Andersson

Far:Anders Erichsen

omnämnd:1647-02-25 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 1)Henrik Biörnsen i Alleslöf hans 4e ting paa Erik Hansen i Hielmeröd for en tredie part der i grden. Herimod mötte Erich Hans och lad lese och paaskriffue it pergament skiöde lydande paa 1/3 part i samme grd dat: heraf tinget den 3 iuly 1578. Men Henrich meente at det skiöde icke lyder paa den part hand kreffr efter. Dertil Erich Hansen suarde at hans fader bruegte it skpr jord der i grden och efter hans död hafr hand det siden brugt. Men Hans Börres tilkom 1/3 part i grden som Henrich kreffr efter och den solde hand till Anders Erichs. Det bruikes med Anders Erichs daatter. nemlig fremstod Kierstin Erichsdatter och wande att hindes gofader kiöffte en tredie part aff Hans Börres och der paa gaff skiöde. Men wend icke huad den koste. Det samme wandt Lars Haagensen i Hielmeröd och Hans Börges enda truede dem de sidste penge otte dlr aff. Olle Ollsen ibd och Suend Bends i Lindaas efter sin modr Inger Hansis wandt det samme. Men der windesbyrdene och skiödet bleff rettelig offrweijet da befantes samme gamble skiöde at liyda paa den part som for nde Henrich Biörnsen nu kreffuer efter i Hielmeröd.

Sambo med Kerstin Eriksdotter


Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok