Personakt Antavla

Anders Christmansson

Åbo Hjälmared 7, Skeppare. Blev ca 84 år.

Far:Christman Persson (- 1712)
Mor:

Född:omkring 1657 1)
Skeppare:1681 2)skuta, 10 läster
Mantalsskriven man:1683 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 3)
Mantalsskriven man:1684 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1685 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 5)
Tingsnotering:1685-03-03 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 6)EVIIAAAG:15 sid 46
Mantalsskriven man:1686 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 7)
Stämde:1686-02-25 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 6)EVIIAAAG:15 bild 145
Anderrs Christmanson i Hielmared Cit: Per Nielson i Västergården, Erik Anderson i Lunna, och Anders Månsson i Syndergården angående 113 Rd 16 öre som rester på skutekiöp til honom och sina medredare efter contractet d 17 feb A 1683. Erik Andersson i Lundhen tilstodh at han på sin part rester 105 Rd och Per Nielsson rester medh 8 Rd 16 öre men Anders sin part clarerat. Anders Christmanson påstår efter dhe hafva obl. sigh een för alla böra dhe andra hålla honom skadeslöhs om Erik Andersson icke förmår betala. Dhee svaradhe att Anders Christmansons fadher som ähr medhreedare har tagit Eriks skiöte i försäckringh och kiendt honom godh, dher för menna dhee att dhe bor vara fri. Erik Andersson svarade och lovade sigh till hösten vilia betala. Anders Christmanson säger om han icke str betala är han nögdh med skatteparten igen efter gode mäns värderingh och vill gifva dilation i 14 dagar. Di resolverade rätten om bem Erich Anderson icke betalar innan förnd tidh skall goda män förordnas att verdera skutan så Anders Christmanson och medreedarna kunna komma till deras betalning.
 
Tingsnotering:1686-07-05 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 6)EVIIAAAG:15 bild 186, No 75
Anders Christmansson på Bengt Persons och hans gårdboes vägnar i Hiälmeredh klagar öfver dhen andra gårdboen Nl. Oluf Pers. angående bythe på gårdens ägendom, åker och engh dhem eemillarn, efter som Olas 1/4 part i gården är bätre ähn dheras och förmenar dhen böra hafva lika myckit och lika gådt jiordmånnen efter dhe äre lika för hvar 1/4 i uthlagorne. Oluf Person svarde och neekar dhem intet bythe, när dhee fåå giort dheres åker jiord så godh som han sin, och intet grödhen af grundhen bortföra. Anders Christenson sade deras åcker aldrig kan giöras så godh som hans efter det icke är så godh jiordmon. Oluf sade sigh vilia bevisa at dhe andres jordh kan blifva så godh som hans när dhe dhen få hantera som han sin. Anders Christmansson klagar och at een dehl jorden ligger dhem långt uthan vägen högre åker kallat, så dhe icke uthan stort besvär komma till dhen med giödh och begierer at Ola der uthi och med hafva sin dehl. Det rätten sp vidha consenterade at när dhe samma åcker hafva giort så godh som det sigh bör, skall bytet skee, hvadh eengen vidkommer, dhem samtycker dhe at bytas i 4 parter ondt och godt hvartill goda män förordnes, och dher som dhen törre jiordh icke kan giöres bätre ähn den nu ähr som Anders Christmanson föregifver skall Ola sin andehl der af efter lagl. byte emottage, det goda män och skola besicktiga och förrätta.
 
Mantalsskriven man:1687 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 8)
Mantalsskriven man:1688 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1689 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 10)
Skeppare:1690 2)skepp Maria, 118 läster
Bebor:1690 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1690 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 12)
Mantalsskriven man:1692 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 13)
Mantalsskriven man:1693 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 14)
Bebor:1693 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1694 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 15)
Bebor:1694 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1695 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 16)
Mantalsskriven man:1696 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 17)
Dopvittne:1696-02-16 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 18)Per Henriksson
Mantalsskriven man:1697 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 19)
Dopvittne:1697-01-10 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 18)Karin Olofsdotter i Hjälmared
Bebor:1698 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1698 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 20)
Mantalsskriven man:1699 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 21)
Bebor:1700 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1700 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 22)
Mantalsskriven man:1701 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 23)
Mantalsskriven man:1702 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 24)
Ägare:1702 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1703 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Mantalsskriven man:1704 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 26)
Mantalsskriven man:1705 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 27)
Mantalsskriven man:1706 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 28)
Skeppare:1706 2)skepp Rosen, 58 läster
Mantalsskriven man:1707 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 29)
Mantalsskriven man:1708 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 30)
Rusthållare:1708-10-05 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 31)Ryttare nr 55 Nils Flink under Korpral Gustaf Adolf von Meyerhielm andra Korpralskapet vid Ryttmästare Erik Johan Meyerhjelms Kungsbacka Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Mantalsskriven man:1709 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 32)
Skeppare:1709 2)skepp S Maria, 125 läster
Mantalsskriven man:1710 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 33)
Mantalsskriven man:1711 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 34)
Mantalsskriven man:1712 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 35)
Mantalsskriven man:1713 Hjälmared 7 "Persgård", Älvsåker sn, (N) 36)
Mantalsskriven man:1714 Hjälmared 7 "Persgård", Älvsåker sn, (N) 37)
Mantalsskriven man:1715 Hjälmared 7 "Persgård", Älvsåker sn, (N) 38)
Mantalsskriven man:1716 Hjälmared 7 "Persgård", Älvsåker sn, (N) 39)
Mantalsskriven man:1717 Hjälmared 7 "Persgård", Älvsåker sn, (N) 40)
Mantalsskriven man:1718 Hjälmared 7 "Per Perssons gård", Älvsåker sn, (N) 41)
Mantalsskriven man:1719 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 42)
Mantalsskriven man:1720 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 43)
Mantalsskriven man:1721 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 44)
Mantalsskriven man:1722 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 45)
Mantalsskriven utgammal:1723 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 46)
Död:1741-06-28 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 1)
Bouppteckning:1742-01-15 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 47)FIIa:3, sid 521

Äktenskap med Maret Larsdotter (~1660 - 1731)

Vigsel:1682 48)

Barn:
Per Andersson (Christman) (~1684 - 1742)
Botilla Andersdotter (1688 - <1742)
Brita Andersdotter (Christman) (1690 - 1747)
Börje Andersson (Christman) (~1695 - 1718)
Erik Andersson (Christman) (1696 - <1742)
Anna Chatrina Andersdotter (1698 - 1770)
Anna Andersdotter (1698 - <1742)

Noteringar

Bor from mtl 1683 på Hjelmared 7 Per Persgård, Älvsåker.
Enl bok om Gathe så heter fadern Christman Persson i Hjelmared och
Anders hustru Maret L är trol dotter till Lars Mattsson i Hjelm (Gathes svärfar).

Äger 1686 1/4 part i Hjälmared 1


Källor

1)Död o Begravningsbok Älvsåker
  
2)Sandklef "allmogesjöfart på Sveriges västkust"
  
3)Mantalslängd Älvsåker 1683
  
4)Mantalslängd Älvsåker 1684
  
5)Mantalslängd Älvsåker 1685
  
6)Fjäre häradsrätt Dombok
  
7)Mantalslängd Älvsåker 1686
  
8)Mantalslängd Älvsåker 1687
  
9)Mantalslängd Älvsåker 1688
  
10)Mantalslängd Älvsåker 1689
  
11)Jordebok
  
12)Mantalslängd Älvsåker 1690
  
13)Mantalslängd Älvsåker 1692
  
14)Mantalslängd Älvsåker 1693
  
15)Mantalslängd Älvsåker 1694
  
16)Mantalslängd Älvsåker 1695
  
17)Mantalslängd Älvsåker 1696
  
18)Födelse o dopbok Älvsåker
  
19)Mantalslängd Älvsåker 1697
  
20)Mantalslängd Älvsåker 1698
  
21)Mantalslängd Älvsåker 1699
  
22)Mantalslängd Älvsåker 1700
  
23)Mantalslängd Älvsåker 1701
  
24)Mantalslängd Älvsåker 1702
  
25)Mantalslängd Älvsåker 1703
  
26)Mantalslängd Älvsåker 1704
  
27)Mantalslängd Älvsåker 1705
  
28)Mantalslängd Älvsåker 1706
  
29)Mantalslängd Älvsåker 1707
  
30)Mantalslängd Älvsåker 1708
  
31)Generalmönsterrulla
  
32)Mantalslängd Älvsåker 1709
  
33)Mantalslängd Älvsåker 1710
  
34)Mantalslängd Älvsåker 1711
  
35)Mantalslängd Älvsåker 1712
  
36)Mantalslängd Älvsåker 1713
  
37)Mantalslängd Älvsåker 1714
  
38)Mantalslängd Älvsåker 1715
  
39)Mantalslängd Älvsåker 1716
  
40)Mantalslängd Älvsåker 1717
  
41)Mantalslängd Älvsåker 1718
  
42)Mantalslängd Älvsåker 1719
  
43)Mantalslängd Älvsåker 1720
  
44)Mantalslängd Älvsåker 1721
  
45)Mantalslängd Älvsåker 1722
  
46)Mantalslängd Älvsåker 1723
  
47)Fjäre häradsrätt Bouppteckningar
  
48)B-A Wernerson