Personakt

Anders Persson

Åbo Alafors.

Stämningsman:1668-12-03 Alafors, Älvsåker sn, (N) 1)Börje Pehrsen i Höyland, hans steffningsmand Anders Pehrsen i Alafors och Pehr Jensen ibid steffnde Ambiörn Nebb for herritz dagspenger, hand tillforne haffuer aff bönderne uppeboret til förrige rigse dag. Ambiörn mötte och sagde at hand icke kand negte hand jo dennem haffuer oppeboret och dem til fogden sal Michel Wernbo i Vallda leffueret och reigte förste ting.

Barn med Anna Eriksdotter

Barn:
Ingeborg Andersdotter (1630 - 1708)

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok