Personakt Antavla

Anders Börjesson

Åbo Lerberg.

Far:Börre Andersen

Stämd:1645-03-06 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Ej betalat igen lånade pengar
Tolvman:1645-06-12 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Bent Christens i Leerbierg haffde med ErikAnders, och Erik Laurs ibm:, ladet hidsteffne Börre Joensen i Ögersboe, emod 12 sambfrenders opskreffuelse anlangende tuende broderparter der i gaarden, de omtuistes, som hand haffr forhaldet har. Fornde Börre Joensen mötte icke at suare, eftersom hand bleff paa raabt. Da bleff Bent Christens efter hans begiering stede 12 som frender eller skattebönder som parterne skall emellum sentese efter taxtes indhold. Nemlig er tillmelt, Torben Suends i Leerbierg, Jens Olls i Blixeröd, Anders Ollsen ibid:, Gunde Suends i Gröninge, Olle Suends ibid:, Börre Bends i Huarla, Helle Bends ibm:, Erik Anders i Leerbierg, Laurs Olles ibm:, Anders Börgesen ibm:, Per Andres i Ögersboe och Anders Andersen i Algaardsbacke
Fjärdeman:1647-03-11 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)MichelTordsen i Elsager - hans 2 ting paa Börge Giöstesen ibd for sield efter fortegnelsis indhold. Herimod mötte fornde Börre Giöstesen och hand med Michel Tordsen samtöckte sagen till 4 uhelige domermand som dem derom skall emellom forene, Och huis de giöre will parterne paa begge sider lade dem nöie med. Naemlig ehr tillmelt Rasmus Biörnsen i Elsager, Per Erichsen i Allefos, Hans Nielsen ibd, och Anders Börgesen i Leerbierg
Tingsnotering:1647-06-17 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)sid 151
Bent Suenningsen paa Torpet fuldmaegtig paa Helle Börresens wegne i Leerbierg som bevistes med Anders Nielsen och Erich Nielsen i Fulsteen skiötte och afhände fraa hand och hans arfuingar en fierde part udi östre Leerbierg skattegrd och till Helles brodersön Börre Andersen dersammetsteds boendis hans höstru Kierstin Suenningsdotter dersi börn och arfuingr til euinderlig arf och eijendom med ald ... arilds tilligelse inted undentagendis. Och haffuer Helle Börresen derfore anmaalt fyllest betaling i alle maader, War och samme 4 part laugböden i tre ting och gift kald och varsel for laugbud med Erich Nielsen i Fulsteen och Anders Nielsen ibd da giordes her paa ingen modsägelse. Halt paa skiödet Helle bendsen i Höyland och Torben Suendsen i Leerbierg. Och samme jord hafr Helle Börresen arft efter sin salig fader Börre Andersen.
 
Stämd 2:a gång:1649-06-21 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)AIa:3 sid 178
Markus Larsens 2 ting paa Anders Börgesen i Leerbierg och Per Ollsen i Leerbierg, for wrag gods de haffr sig med befatted, som tilhörde nogle encher af Wiske herrit, samt 2 ting paa Anders Persen i Hielmeröd for det samme, Per Ollsen haffr och hiemme i Hielmeröd, eftersom her paa gatts last och klage, af de jendödes personers slaegt och frender, Biörn Nielsen och Niels Larsen i Hae
 
Stämd:1668-10-08 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Widere haffde Olle Nielsen paa wel: Dirick Bex wegner i Kongsbacka, med Jens Börgesen och Erich i Lerbierg ladet steffne Anders Börgesen och Helle Börgesen ibid. for slagsmaal.
Stämd:1668-10-29 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Noch Dirk Bex andet ting, paa Anders Börgesen och Helle Börgesen i Lerberg for slagsmaal.

Barn med ?

Barn:
Börje Andersson

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok