Personakt Antavla

V:8 Anna-Greta Erika Svensdotter

Åbo Änka Ramberg 1:4. Blev 58 år.

Far:VI:15 Sven Jönsson (1747 - 1835)
Mor:VI:16 Karin Nilsdotter (1750 - 1827)

Född:1780-09-09 Ramberg (1/3), Älvsåker sn, (N) 1)
Döpt:1780-09-10 2)Faddrar: Nils Nilsson i Salebo Carl Jönsson i Ramberg Per Persson ibm Elias Andersson Sjögd. Anna Elin Olofsdotter Catharina Carlsdotter Salvebo Talena Jönsdotter i Ramberg Anna Britta Andersdotter i Sjögd.
Dopvittne:1808-10-06 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)Anna-Greta Jonasdotter Djursjöbäck
Död:1839-04-03 Ramberg 1:4, Älvsåker sn, (N) 3)Enka
Nerffeber
 
Bouppteckning:1839-06-07 4)Svensdotter,Anna Greta,Änka,Älvsåker SN Ramberg 1,1839,47 sid 857

Husgerådssaker 10.44
sängkläder 15.24
gångkläder 27.36
jernsaker 4.8
porsselin och glas 3.40
böcker 2.12
gårdsredskap 11.16
kreatur 105.16
summa inventarier 181.6

gravationer:
de fattigas andel 0.11
bouppteckningsarvode och tvenne avskrifter samt lösen från häradsrätten 2.16
skyldig till Johannes Persson i Ramberg enligt revers 66.32
dito efter räkning 8.32
till Anders Persson i Ubbhult med ränta enligt revers 13.16
skyldig till Lars Jönsson i Grisebo enl räkning 17.5
till Anders Hinricsson i Salvebo enl revers mäd renta 32 20
till Maria Christina Svensdotter i Ramberg enl revers med renta 28
till Maria Christina Svensdotter i Ramberg enl revers med renta 13.24
till elfsåkers kyrkas gåfvokassa enl revers 33.16.
till elfsåkers sockens brandstodcassa enl revers 44.21.6
till Anders Andersson i Myra enl revers 43.29.6
till Carl Larsson i Rågdahl enl räkning 1.16
till Matthias Pehrsson i Fjälebo 1.16
till Johannes Börjesson i Ramberg 8
till Carl Magnus Andersson i Ramberg enl revers mäd renta 22.20
dito Carl Magnus Andersson i Ramberg räkning 22.11.6
till Abraham Hansson i Hede enl räkning 0.42.6
summa gravationer 359.41
således överstiger boets skulder boets tillgångar mäd Banco RD 178.35
 

Äktenskap med V:7 Jonas Gunnesson (1774 - 1828)

Vigsel:1803-11-13 5)han frå Lindomsby, hon hemmadotter i Ramberg + skrud

Barn:
Gustav Jonasson (1804 - 1811)
Andreas Jonasson (1806 - 1806)
IV:4 Johanna Jonasdotter (1807 - 1884)
Greta Jonasdotter (1811 - )
Anna Beata Jonasdotter (1814 - 1817)
Sara Christina Jonasdotter (1817 - 1839)
Anna Beata Jonasdotter (1826 - )

Noteringar

Älvsåker, 1833-12-19 älv0794.txt


Protocoll, hållit i allmän Sockenstämma med
Elfsåkers Församling d 19 Decemb 1833.

§ 1.
Gåfwo och FattigCassorne redovisades, på sätt RäkenskapsBöckerne wisa

§ 2
Gåfwo Cassa behållningen rd [riksdaler] 64:18 lemnades till
BrandstodsCassan
på GåfwoCassans skuld till denna. Återstår altså på samma skuld
Rd 35:30 - RGd:r {Riksgälder]

§ 3
Förenämnde rd 64:18, tillsammansräknade med BrandstodsCassans
behållning rd 88.15.1., med afdrag af rd 2:33.1, som Contant inlades
i BrandstodsCassan, utlånades till Andr Eliasson i Elsaby, mot Borgen
af A. Olsson; och Tholin Eliasson i Alaforss.

§ 4.
Till Kyrkowärd, i Nils Jönssons ställe, waldes enhälligt Åbon Lars Chri-
stensson i N:o 3 Elsaby.

§ 5
På Församlingens begäran, beviljade v Pastor Ottesång nästa Nyårsdag
kl. 6. f. m.

§ 6
Elfsåkers Församling påstår att Tölö Socken bör betala hälften af kost-
naden för Pehr Bengtssons Undantagsstuga i Hjelmared mot wilkor, att,
om så åstundas, halfwa äganderätten i bemälte stuga skall, efter bemälte
Pehr Bengtssons och dess Hustrus död, tillhöra Tölö Församling.

§ 7.
På tillfrågan, gåfwo Församlingsmedlemmarne, lika som förra året,
v Pastor med Cassaförwaltarne, för ofwanberörde Cassans redowisning,
full descharge till dato -

§ 8
Kyrkobiblen utlåntes nu till Tholin Eliasson i Alaforss.

in fidem
/Laur; Börgesson/
v. P. L.

å Församlingens wägnar
/Nils Jönsson/
/Carl Andersson/
/Anders Lerberg/

{Coll.}

nB. RedowisningsProtocollet för Brandstoden följer
nästa Pagina -

[BILAGA 1]
Protocoll, hållit i BrandstodsCommiteens Samman-
träde med Elfsåkers Socken d 29 Now. 1833.

1 §
Några Bristfälligheter å Eldstäder anmäldes; och ålades Brandstods-
Ombudsmännen att, wid vite af 2 rd rGd, fjorton dagar härefter [OLÄSLIGT]
bemälte Eldstäder obrukbare, derest anmärkta bristerne icke då [OLÄSLIGT]
betade.

2 §
Brandstods %, i likhet med förra året inbetaltes, och utgjorde rd
85.[OLÄSLIGT]
Intresse och Capitaler 503. [OLÄSLIGT]
Summa rd 588. [OLÄSLIGT]
Afgår i Bokföringsarfwode 4. [OLÄSLIGT]
Behållning rgd rd 584.15.1
Hwilka rd 584:15.1.rGd:r, sedan till nästa Sockenstämma blifwit i
Kyrkistan inlagde, rd 84.1 [OLÄSLIGT]
Utlänter till följande Lånsökande
1:mo Joh Pehrsson i Ramberg 200 [OLÄSLIGT]
Borgen: A Henricsson och Joh. Börgesson
2:do Enkan Anna Gretha Swensdotter i Ramberg 66 [OLÄSLIGT]
Borgen: A Olsson i Salfwebo, och C. Larsson i Rågdal
3:o Pehr Christensson i Lerberg 50 [OLÄSLIGT]
Borgen: A, Olsson i Alaforss och A Isaacsson i Lerberg
Transport rd.400.47.1
Transport RGd rd 400.47.1
4:o Ol Andersson i Kyrkotorp 66.32
Borgen: L Andersson i Kussered, och A, Lerberg i Kyrkotorp.
5:o Bengt Månsson i Lerberg 66.32
Borgen: A Isaacsson i Lerberg och A. Olsson i Alaforss
6:o Joh. Börgesson i Ramberg 50.32
Borgen: Joh Pehrsson i Ramberg och H. Nilsson i Frebo
Sm Rgd:r rd 584.15.1

3 §
Tillkännagaf Ordföranden, att Cassans behållning
denna dag utgör rd 2130.15-1. RGd:r
tillkommer 84. af v. Pastor, d 19 December d. år låntagare
mot Borgen
Summa rGd rd 2214.15.1

4 §
Brandstodsdelägarne gåfwo, liksom förra året, CassaFörwaltarne
full descharge till dato.

in fidem
/Laur; Börgesson/
v. P. L.

å Församlingens wägnar
/A, Lerberg/
/Lars Andersson/
/Anders Andersson/

{Coll.}

[BILAGA 2]
Protocoll, hållit i Brandstodssammanträdet
med Elfsåkers Socken d 29 Now 1834.

BrandstodsOmbudsmännen, tillstädes, tillkännagåfvo för alla
Rotar, att inga brister å Eldstäder wid sist hållne Brandsyner be-
funnits. Emedlertid, med anledning af B. B. 24.4.[23] §§, beslutades
nu, att Brandsyner äfwen skola hållas hos sådane åbor, som
icke i BrandstodsFöreningen deltaga, samt i Torp och Backhus,
och att Ombudsmännen, synnerligast å desse lägenheter, inom 14 dagar
efter synen, wid 2 rd B:o vite för sin egen del till Socknens Brand-
stodsCassa, nedrifwa Eldstäderne, samt, i Wittnens närwaro,
tillsäga så beskaffade Husägare att, derest de icke derefter sätta dem
i laga stånd och sedan i detta skick underhålla dem, de, i händelse
af Eldsvåda, icke komma i åtnjutande af den minsta uti ifråga
warande Lagrum tillerkände Brandstodshjelp.

§ 2
Inbetaltes bestämda Brandstodsprocenten för Rotarne rd 85.2
Ränta å Cassans löpande Reverser rd 106.20.4
å Capital rd 216.32.
rd 408.6.4.
Afgår Bokförarearfwodet rd 4
Således nu på bordet S:ma Rd 404.6.4

Af hwilka, på reqwisition, utlåntes till följande neml.
Anders Andersson i Öjesbo rd 150.
Lars Hansson i Hjelmared N:o 7 rd 50.
P. Christensson i Lerberg rd 50
Joh:s Andersson wid Järdet rd 50.
samt inlades till nästa Socken-
stämma i Kyrkkistan för då
skeende utlåning rd 104.6.4.
S:ma Rd 404.6.4 #)

§ 3:dje
Tillkännagaf Ordföranden, att BrandstodsCassan denna dag, med
de nu utlånte och i Kyrkkistan inlagde Peng.:r, samt de obetalte
Räntor för 2:ne till Olsson i Alaforss, för indrifning, utlemnade Re-
verser, äger ett sammanlagdt belopp af Rd 2455.34.1 rGd

§ 4.
Delägarne gåfwo, liksom förra året, CassaFörwalt. full discharge till dato

§ 5
#) af BrandstodsCassans {behållning 104.6.4} utlånades nu till
Andr Falk 50 rd. således behållning {rd 54.6.4. rGd:r}

in fidem
/Laur; Börgesson/
v. P. L.

Upläst och godkändt
å Församl. wägnar
/Börge Andersson/
/Lars Hansson/
/Lars Christensson/
/Johan Börgesson/ i RambergKällor

1)Ingun Adolfsson avskrift födde Älvsåker
  
2)Födelse o dopbok Älvsåker
  
3)Död o Begravningsbok Älvsåker
  
4)Fjäre häradsrätt Bouppteckningar
  
5)Vigselregister Älvsåker