Personakt

Anders Börjesson

Åbo Hultabacka.

Mantalsskriven man:1662 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 1)
Mantalsskriven man:1663 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 2)
Kaldzmand:1668-07-23 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 3)Item haffde Dirick Bex med kaldzmand Anders Larsen i Hultabacka och Anders Börgersen ibid. ladet hidsteffne Tore Mogensen i Fauröd for tuende åhrs skat hand rester med som ehr arbezpeng, gesteria och andet, efter jordbogen for 66 och 67. Nembl. 16 d:r 20 s. Och Joen Larsen i Axtrup lige saa, for samme åhr ehr 16 d:r 1 nd. Och begierde dom offuer denem, efter lagen. Sagen beroer til neste ting.
Mantalsskriven man:1669 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 4)
Kaldzmand:1669-03-11 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 3)Bengt Laursen i ... hans stembningsmand Jens Giöstasson i Jorred och Oloe Nielsen i Adtzerdahl som hafuer citerat Erich Carlsson i Fårs och Anders Börgerson i Hultabacka angaende nogen jord efter sit indlaug.
Mötte Erich och formente hand icke bör ...
 
Mantalsskriven man:1670 Hultabacka, Fjärås sn, (N) 5)

Sambo med


Källor

1)Mantalslängd Fjärås 1662
  
2)Mantalslängd Fjärås 1663
  
3)Fjäre häradsrätt Dombok
  
4)Mantalslängd Fjärås 1669
  
5)Mantalslängd Fjärås 1670