Personakt

Anders Torbjörnsson

Åbo Lerberg, Nämdeman.

Sexman:1668-11-19 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Söffren Olsen i Hae begierte 12 mand som kand dömme hannem och sine wederparter imellum. Mötte Kirsten Tommisdotter och Helle Bentsen i Höyland paa hindis wegne och samtöcker sagen till sex mand paa huar side. Söffren Olsen neffnte på sin sida n: Olle Nielsen på Lyngaas i Onsala sogen, Per Andersen i Bryndome, Anders Torbiörnsen i Leerberg, ... Börgesen i Skorby, Tord Olsen på Halden, och Olle Torbiörnsen i Allafors. Dernest neffnte Kirstene naembl. Carl Snecker i Hellesager, Bent Olsen i Woregård i Skorby, Börge Persen i Höyland, Per Börjessen i Elsagerby, Anders Biörnsen ibid, och Bent Skreder i Höyland.
Stämde:1669-01-17 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Anders Torbiörnson i Lerberg hafde med Biörn Laurson ibm och Laurs Anderson i Elsaggersby ladet stembne Laurs Madzen i Lunde och Anders Hanson i Hielmeröd, med wälb. herr Landsdommers dom at påhöre Date Falkenberg den 4 december 1667. Mötte for n:de Laurs madzen i Lunda och Jens Olson i Hielmeröd på sin svärfaders vägne och framlagde ett gammelt skiöde dat 1585 d 1-dag July, der af at randsages om de bör der noget i gården Hielmeröd Efter domens lydelse och om de loned deres skiel med skiöthe och vitne bevise.
Stämd:1670-05-19 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)Heideridarens Jonas Höghs 2 ting på Elsagger sochne mend for skoug högge. Mötte Anders Torbiörsen och Swend Madtsen i Lerberg, och begierer at det motte louglig beuises ellers formeener de fri ware. Det samme suarede Anders for Ole Torbiörnsen och Per Börgesson i Elsaggersby noch det samme for Ole Swendsen ibm.
Kaldzmand:1670-11-10 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:11 sid 74
Tolvman:1677-02-22 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:12 sid 3
Åtteman:1681-03-24 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:12 sid 377
Angående Lilla Fixhults rätt till samma skog som Stora Fixhult, mm
 
Åtteman:1681-06-01 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:12 sid 409
Framlade sina beslut om skogen för stora och lilla fixhult
 
Nämndeman:1683 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:14 sid 15
Nämndeman:1683-10-09 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:14 sid 43
Nämndeman:1684-11-10 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:14 sid 134
Nämndeman:1685-03-03 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:15 sid 11
Nämndeman:1685-06-25 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:15 sid 65
Nämndeman:1685-11-10 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:15 sid 89
Nämndeman:1686-02-25 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:15 sid 9 bild 135
Nämndeman:1686-07-05 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:15 bild 168
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1686-11-09 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:15, Bild 213
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1691-01-26 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16, Bild 4
Tingsnotering:1691-01-26 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16 sid 37 Nr 153
Stämde:1691-01-26 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16 sid 19 Nr 78
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1691-05-05 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16, Sid 49
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1691-10-06 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16, Sid 75
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1692-02-03 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16, Bild 122

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok